เงื่อนไขในการใช้งาน

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัท ดีดีลบิวตี้ จำกัด (ในข้อตกลงนี้เรียกว่า “DDealBeauty”) ในฐานะที่เป็นเจ้าของดูแลและจัดการเว็บไซต์ www.DDealBeauty.com (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า”เว็บไซต์”) “DDealBeauty” ได้ให้บริการภายใต้เงื่อนไขการใช้ด้านล่าง เราขอความกรุณาให้ท่านได้อ่านเงื่อนไขการใช้ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว กรุณาหลีกเลี่ยงหรืออย่าเข้าใช้งานที่เว็บไซต์นี้ การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ DDealBeauty กำหนดขึ้นด้วย

 

ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์

มิใช่เพียง DDealBeauty ที่สามารถให้ข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ ผู้ใช้หรือผู้ประกอบการสามารถให้ข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ด้วยเช่นกัน DDealBeauty พยายามที่จะให้ข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ที่มีความถูกต้องมากที่สุด อย่างไรก็ตามDDealBeauty ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดำเนินการ ลบข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์ หรือยุติการให้บริการเป็นการถาวรหรือชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลและองค์ประกอบทุกๆส่วนในเว็บไซต์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ทั่วไปเท่านั้น ท่านต้องรับผิดชอบต่อผลจากการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ด้วยตัวท่านเอง หากท่านพบข้อผิดพลาดหรือการละเลยในส่วนใดของเว็บไซต์ กรุณาแจ้งให้เราทราบ

ข้อจำกัดความรับผิดรวมถึงกฏ กติกา มารยาทในการใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซต์

DDealBeauty ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อโพสต์ข้อความ ข้อมูลต่างๆ หรือเนื้อหาใดๆที่ผิดกฏหมาย หยาบคาย หมิ่นประมาท มุ่งร้าย ล่วงละเมิดทางเพศ เหยียดสีผิว แบ่งเชื้อชาติ ภาพลามก อนาจาร หรือฝ่าฝืนกฏหมาย และไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ โพสต์ข้อความหรือใช้เว็บไซต์นี้เพื่อโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ผิดกฏหมาย ตลอดทั้งการกล่าวอ้างหรือวิจารณ์คุณภาพของสินค้าหรือบริการเกินจริง การเสนอเงินกู้ การลงประกาศรับสมัครงาน หรือ การเสนองานแก่ผู้ใช้งานของเว็บไซต์นี้

DDealBeauty ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า ที่เป็นการผิดกฏหมายของประเทศไทย หรือนานาประเทศ รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของ DDealBeauty หรือบุคคลที่สาม การละเมิดสิทธิผู้ใช้อื่นๆหรือบุคคลที่สาม การเผยแพร่หรืออัพโหลดไฟล์ที่มีไวรัส ไฟล์ใดๆก็ตามที่ส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติ รวมไปถึงการลงข้อมูลหรืออัพโหลดซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมใดๆก็ตาม ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของเว็บไซต์ DDealBeauty และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบเครือข่ายของบุคคลที่สาม

DDealBeauty ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์ข้อความหรือโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้อง โพสต์ผิดประเภทสินค้า ลงข้อความซ้ำๆ หรือลงข้อความโฆษณาทางธุรกิจที่ผิดวัตถุประสงค์

DDealBeauty ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่ท่านได้ทำการนำเสนอในเว็บไซต์ รวมถึงความเสียหาย หรือการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยทางตรง หรือทางอ้อม โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ DDealBeauty ไม่ได้ตรวจสอบเนื้อหาใดๆ DDealBeauty มีสิทธิ์ที่จะลบเนื้อหาหรือความคิดเห็นของท่านในเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากเนื้อหาหรือความคิดเห็นนั้นๆมีเจตนาหรือสงสัยว่าท่านอาจจะละเมิดข้อตกลงเงื่อนไขการใช้ของ DDealBeauty

DDealBeauty จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย เสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดจากการที่ท่านหรือบุคคลที่สามใช้งานบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆก็ตาม ผู้ใช้ไม่สามารถอ้างสิทธิหรือเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นจาก DDealBeauty ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้อำนวยการ กรรมการบริษัท หุ้นส่วนทางกฏหมาย ผู้ประกอบการ

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ข้อมูลและรูปภาพทุกอย่างที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของ DDealBeauty ยกเว้นตราสัญลักษณ์ หรือ เว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า เว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ภายใต้กฎหมายไทย ที่ห้ามไม่ให้ผู้ใด หรือบริษัทใดทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก DDealBeauty

การลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของDDealBeautyอาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลต่างๆ DDealBeauty มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นและมิได้สื่อโดยนัยว่าDDealBeautyให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น รวมถึงลิ้งค์ต่างๆที่อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ การใช้ลิ้งค์อันใดก็ตามที่เชื่อมโยงกับ DDealBeautyถือเป็นหน้าที่ของท่านในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้นด้วยตนเอง DDealBeauty จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดจากการเชื่อมโยงลิ้งค์ภายนอก หรือลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดต่างๆ DDealBeauty ไม่อนุญาตให้ท่านทำลิ้งค์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่ผิดกฏหมาย หรือเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ DDealBeauty มีสิทธิ์ที่จะลบลิ้งค์ใดๆ หากพบว่าไม่เหมาะสม

ไม่มีการรับประกัน

DDealBeauty มีความตั้งใจที่จะเป็นตัวกลางในกาารนำเสนอสิทธิประโยชน์ส่วนลดของสินค้าและบริการเพื่อผู้ใช้บริการเท่านั้น DDealBeauty ไม่สามารถที่จะรับประกันความน่าเชื่อถือของข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าในแง่มุมใดๆ DDealBeauty หรือผู้โพสต์ข้อมูลบนเว็บไซต์ก็ไม่สามารถที่จะรับประกันทางกฏหมายได้ว่าข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ ทันกาลทันเวลาหรือจัดเรียงอย่างเหมาะสม DDealBeauty จะไม่รับประกันความน่าเชื่อถือของข้อมูล ความคิดเห็น ข้อมูลด้านราคา เงื่อนไข ผลอ้างเกี่ยวกับการวิจัย หรือสถิติ หรือเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์ และ DDealBeauty จะไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาด หรือความไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่ว่ากรณีใดๆ

การใช้งานเว็บไซต์

DDealBeauty มิได้รับรอง รับประกันข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งท่านไม่สามารถนำไปกล่าวอ้างทางกฎหมายได้ เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ DDealBeauty หมายถึงว่าท่านได้รับรองต่อDDealBeauty ว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิถูกต้องตามกฏหมายที่จะใช้เว็บไซต์และทำรายการบนเว็บไซต์ภายใต้ชื่อที่ท่านระบุ นอกจากนี้การใช้เว็บไซต์หมายถึงว่าท่านได้ยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง หากทาง DDealBeauty ตรวจพบว่าท่านได้ให้หรืออาจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ DDealBeauty มีสิทธิ์ที่จะระงับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกชั่วคราว ตลอดจนยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่าน หรือปฏิเสธการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานของท่านอีกในอนาคต ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านเองให้เป็นความลับ ท่านตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของท่านเอง

การยกเลิก

ผู้ประกอบการเป็นผู้ที่เสนอโปรโมชั่นรวมถึงคูปองส่วนลด/เว้าเชอร์ อย่างไรก็ตาม DDealBeauty ขอสงวนสิทธิ์ในนามของผู้ประกอบการที่จะยกเลิกคูปอง หรือยกเลิกคำสั่งพิมพ์คูปองเมื่อไรก็ได้ หากได้เล็งเห็นว่าอาจมีความผิดพลาดจากการพิมพ์ หรือความผิดพลาดใดๆที่อาจเกิดขึ้นซึ่งทำให้ข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง เช่น ผู้ประกอบการให้รายละเอียดเกี่ยวกับราคาสินค้าหรือรายละเอียดอื่นๆที่ผิดหรือไม่เพียงพอ โดยDDealBeauty ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะยกเลิกคูปองที่ให้ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคูปองที่เสนอโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับอนุญาตจากDDealBeauty กรณีที่ DDealBeauty ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ผ่านเว็บไซต์ (คูปองฟรี) จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าชดเชยใดๆ ยกเว้นแต่ว่าผู้ประกอบการได้เสนอที่จะชดเชยให้กับผู้ใช้เอง

กรณีที่มีการชำระเงอน แล้วร้านค้าปิดตัวลงก่อนหมดระยะเวลาใช้คูปอง ลูกค้าที่ยังไม่ได้ใช้เว้าเชอร์สามารถเรียกเงินคืนหรือเรียกเป็นเครดิตคืนได้

กฏหมายที่บังคับใช้

การใช้ และการตีความเงื่อนไขการใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ จะเป็นไปตามกฏหมายไทยที่มีผลบังคับใช้ โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งกับหลักกฏหมายอื่น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งในการใช้เว็ปไซต์หรือตีความใดๆที่เกี่ยวเนื่องมาจากการใช้เว็ปไซต์นี้ ท่านต้องยอมรับในการตัดสินใดๆจากศาลในประเทศไทยเท่านั้น และคำพิพากษาของศาลฏีกาถือเป็นคำพิพากษาสูงสุด

 

การปรับปรุงแก้ไขเงื่อนไขการใช้

เงื่อนไขการใช้บริการของ DDealBeauty นี้มีผลตลอดเวลาที่ท่านได้เข้าใช้เว็บไซต์ไม่ว่าเวลาใดๆ เงื่อนไขการใช้ที่ระบุนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา การเข้าชมเว็บไซต์ของท่านในแต่ละครั้งถือว่าท่านตกลงยินยอมต่อเงื่อนไขการใช้ที่ได้รับการแก้ไขล่าสุดแล้ว ยกเว้นแต่เงื่อนไขการใช้ฉบับล่าสุดได้ระบุเป็นอย่างอื่น DDealBeauty ขอแนะนำให้ท่านเยี่ยมชมเงื่อนไขการใช้ของเว็บไซต์เป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหาล่าสุดของข้อบังคับและเงื่อนไขในการใช้บริการ